Algemene voorwaarden - Dailylicious voeding en training

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder Dailylicious: Sabine Thissen, van Dailylicious Voeding en Training, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent en EREPS gediplomeerd Personal Trainer;

Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent of trainer van Dailylicious advies, begeleiding en training verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden van Dailylicious zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training of coaching die op enig moment tussen Dailylicious en een cliënt van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de cliënt akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dailylicious.
2.2 Iedere rechtsverhouding inzake een training of coaching met Dailylicious valt onder deze Algemene Voorwaarden van Dailylicious en slechts in enkele gevallen, indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden van Dailylicious geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
2.3 Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden van Dailylicious strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen Dailylicious en haar cliënt, deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke dient te blijken uit (online) registratie.
3.2 Het wijzigen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dailylicious. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen voor rekening van de cliënt.

Artikel 4: Verhindering
4.1. Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip, dient hij/zij Dailylicious hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Dailylicious geeft, dan wel geen bericht geeft, is Dailylicious gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. 
4.2. Indien Dailylicious een geplande afspraak binnen 24uur voor aanvang annuleert, behoudt de cliënt het tegoed van het coachtraject of training én ontvang deze eenzelfde coachafspraak of training gratis ter compensatie van het ongemak.

Artikel 5: Tariefstelling en Betaling
5.1 Alle tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. 
5.2 Abonnementen worden vooruitbetaald voor een gehele maand. Pakketen en Rittenkaarten worden vooraf in één keer betaald, tenzij anders aangegeven of mondeling overeengekomen.
5.3 Dailylicious
 is ten alle tijden gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.
5.4 Elke overeenkomst (abonnement, rittenkaart of pakket) is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen op een ander persoon.

Artikel 6
: Intellectueel eigendom
Dailylicious behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Dailylicious noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Dailylicious verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling aan Dailylicious dient door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Dailylicious gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
7.2 Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Dailylicious gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
7.3 Wanneer een cliënt kiest voor een programma en het traject vroegtijdig beëindigd, is Dailylicious niet verplicht om een deel, of de totale, kosten van dit programma niet in rekening te brengen of terug te betalen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
8.1 Dailylicious heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Dailylicious, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, of schade aan eigendommen van cliënten tijdens een begeleide training of coaching. Deelname aan een training van Dailylicious geschiedt op eigen risico.
9.2 Dailylicious is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die cliënten mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Een training kan intensief en blessuregevoelig zijn. De cliënt, dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een cliënt gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de cliënt een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de cliënt advies in te winnen bij een arts. Dailylicious behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte cliënten te weigeren voor deelname aan een training.
9.3 Dailylicious is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training.
9.4 Dailylicious is niet verzekerd voor schade van haar cliënten. De cliënt verklaart dat hij/zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.
9.5 Iedere cliënt of bezoeker is aansprakelijk voor opzettelijk aangerichte schade aan de eigendommen van Dailylicious of de locaties waarop de trainingen en coaching gegeven worden. Dailylicious kan hier kosten voor in rekening brengen bij de desbetreffende cliënt.

Artikel 10: Website, disclaimer en privacy
10.1 Dailylicious respecteert de privacy van haar cliënt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld, voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, het informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. De gegevens worden niet aan derden overgedragen zonder uw persoonlijke toestemming.
10.2 Werknemers en door Dailylicious ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de informatie van deelnemers te respecteren.
10.3 De verstrekte informatie op de website www.dailylicious.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
10.4 Hoewel Dailylicious de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan Dailylicious niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Dailylicious aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Dailylicious sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
10.5 De website www.dailylicious.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Dailylicious.
10.6 Dailylicious kan foto’s van cliënten gebruiken voor social media of haar website. Mocht de cliënt hier niet mee akkoord gaan dan dient de cliënt dit schriftelijk aan Dailylicious door te geven.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Van deze Algemene Voorwaarden Dailylicious kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Dailylicious.
11.2 Op elke overeenkomst tussen Dailylicious en een cliënt is Nederlands Recht van toepassing.
11.3 Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden Dailylicious van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.